DMCA

Sau rau hauv daim ntawv hauv qab no.

Lub hom phiaj ntawm cov txheej txheem no yog ceeb toom rau noTube.net ntawm qhov muaj nyob ntawm qhov chaw no ntawm ib lossis ntau cov ntsiab lus tsis raug cai, txhawm rau kom tau txais lawv tshem tawm.

Nws tau rov qab hais tias, raws li peb cov xwm txheej dav dav, cov txheej txheem no tsuas yog txoj hauv kev los qhia txog qhov muaj cov ntsiab lus tsis raug cai thiab kom tau txais nws tshem tawm.

Thov ua kom tiav daim ntawv hauv qab no nrog precision thiab muab peb cov ntaub ntawv hauv qab no:
- luam ib daim ntawv pov thawj ntawm tus neeg thov (daim ntawv tsav tsheb, daim npav ID lossis daim ntawv hla tebchaws)
- Cov ntaub ntawv pov thawj tias koj lossis koj tus neeg thov yog tus tswv ntawm cov cai rau cov ntsiab lus uas yog qhov kev tsis txaus siab thiab, yog tias koj sawv cev rau lwm tus neeg sab nrauv, daim ntawv cog lus ntawm koj thiab tus thib peb.

vibeconverter